Tt c các đơn đt hàng đi vi sn phm ca Ta Lai Arômes d’Indochine đu thông nht theo nhng điu kin chung. Khách hàng sẽ là người s dụng sn phm cho nhu cu cá nhân ca mình và cho gia đình họ.

Chúng tôi luôn thn trọng và thường xuyên điu chnh các điu khon và điu kin bán hàng chung sao cho thích hp. Đng thi, mi các bạn đọc phiên bn có hiu lc k t ngày bạn đt hàng.

 

A. Quy định chung cho vic bán hàng

1. Khách Hàng

Đi vi khách hàng là mt người tiêu dùng, chúng tôi cam kết làm mọi th có th đ hài lòng bạn, nhm xây dng mi quan h lâu dài và bn vng. Vì vy, dịch vụ khách hàng ca chúng tôi xut hin đ phục vụ bạn và mong mun lng nghe ý kiến ca bạn.

Ngoài ra, thông qua đơn đt hàng ca bạn đng nghĩa vi vic bạn đã có đ năng lc pháp lý đ cam kết và đng ý vi điu khon và điu kin bán hàng chung này.

 

2. Đt Hàng

2.1. Bt kỳ đơn đt hàng nào bạn đt trên trang web này sẽ phi tuân theo các điu khon và điu kin bán hàng chung. Mục đích ca họ là xác định chế đ bán hàng và các quyn,  nghĩa vụ phát sinh t nó.

Trong trường hp bạn đt hàng trc tuyến, vic bạn đng ý vi ni dung ca các điu khon và điu kin chung này không yêu cu ch ký viết tay.

2.2. Hp đng mua hàng trên trang web sẽ bao gm các điu khon bán hàng chung có hiu lc tại thi đim đt hàng và mua hàng.

2.3. Các sn phm được chào bán trong gii hạn s lượng có sn. Trong trường hp sn phm đang hết, đơn hàng sẽ ch được giao khi trong kho nhp v s lượng sn phm mi.  

2.4. Bạn nên kim tra đy đ và chính xác thông tin khi cung cp cho chúng tôi đê đt hàng, đc bit là địa ch giao hàng. Chúng tôi sẽ không chiu trách nhim cho bt kì li nào và hu qu sau đó.

2.5.Trong trường hp thiếu nhiu thông tin liên quan đến vic giao hàng và lp hóa đơn, chúng tôi sẽ phi hy đơn đt hàng và hoàn lại tin nếu thanh toán đã được thc hin.

 

3. Bo v d liu đm bo

3.1. Chúng tôi cam kết bo v thông tin cá nhân ca bạn và sẽ không bao gi tiết l nó cho bt kỳ bên th ba hoc công ty nào khác.

Đi vi nhng minh chng khác, h sơ d liu ca chúng tôi được gi trong điu kin bo mt hp lý, sẽ cung cp bng chng v thông tin liên lạc, đơn đt hàng và thanh toán đã được thc hin.

3.2. Chúng tôi lưu tr các đơn đt hàng và hóa đơn mua hàng trên mt phương tin uy tín đ có th hp pháp dùng làm bng chng.

 

4. Giá, Hóa Đơn và Thanh Toán

4.1. Giá trưng bày trên sn phm chưa bao gm các loại thuế và chi phí giao hàng. Thuế VAT 10% sẽ được tính trên giá cui cùng và sẽ xut hin trên hóa đơn.

4.2. Khi bạn đt hàng trc tuyến, vic thanh toán sẽ được thc hin theo hình thc chuyn khon. Đi vi giao hàng tại Tp H Chí Minh, bạn có th thanh toán bng tin mt hoc chuyn khon.

4.3. Chúng tôi xác nhn rng chi tiết th tín dụng sẽ được bo mt bng hình thc mã hóa trên giao dịch và đm bo không chuyn giao dưới bt kì hình thc văn bn nào.

 

5. Giao Hàng

5.1. Thi gian giao hàng phụ thuc vào đơn hàng và địa đim giao hàng. Xin lưu ý rng vic giao hàng sẽ ch được gi cho bạn khi nhn được phương thc thanh toán.

5.2. Tr khi có quy định khác, chi phí vn chuyn sẽ do bạn chi tr và được bao gm riêng trong hóa đơn.

5.3. Tr sn phm: Chúng tôi không nhn sn phm tr lại. Nếu sn phm đến trong tình trạng kém, xin vui lòng liên h vi nhà cung cp.

5.4. Giao hàng chm: Chúng tôi cam kết giao hàng trong 3 ngày tại H Chí Minh và 7 ngày các tnh thành khác.

5.5. Li trong giao hàng: Trong trường hp có s c trong đơn đt hàng, xin vui lòng liên h vi chúng tôi.

 

B. MÔI TRƯỜNG / ĐẠO ĐC

Hp tác vi người nông dân địa phương, chúng tôi đu cung cp cho họ mt t l phn trăm ca doanh s. Bng cách này, bạn đã đóng góp mt phn vào hoạt đng và s phát trin ca họ.

 

C. TIP CN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIU KIN CHUNG

Ta Lai Arômes d’Indochine có quyn sa đi các điu kin chung này bt c lúc nào bng cách xut bn mt phiên bn mi sẽ áp dụng cho bt kỳ đơn hàng nào được đt sau đó.